ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน กองบริการการศึกษา : กบศ.  Educational Service Division : ESD

๑. ประวัติความเป็นมาของกองบริการการศึกษา

     กองบริการการศึกษาเป็นส่วนงานหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่ในการบังคับบัญชาของสำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ในขณะเวลานั้น กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๒๔๘ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ในปัจจุบัน กองบริการการศึกษา ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บ้านเลขที่ ๒๔๘ บ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3)  ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ  ๑๑๐๑, ๑๑๐๓ โทรสาร ๐๒-๔๔๔-๖๐๗๒ เว็ปไซท์ www.mbu.ac.th

๒. หน้าที่รับผิดชอบของกองบริการการศึกษา

     กองบริการการศึกษาเป็นส่วนงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา มีหน้าที่ในด้านการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษา การบริการทางวิชาการและการเผยแผ่ การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา และบริการแก่นักศึกษาต่างประเทศและอาจารย์ต่างประเทศ และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดยมีฝ่ายทั้ง ๖ ฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบตามภาระกิจ ดังต่อไปนี้

    ๑.ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต บริการการศึกษาประสานทางด้านการศึกษา มี การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย การจัดทำตารางเรียนตารางสอนและปฏิทินการศึกษา การจัดสอบปลายภาคของทุกปีการศึกษา การแนะแนวนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และมีการประสานกับส่วนงานอื่นเพื่อประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา

    ๒.ฝ่ายเผยแผ่ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเผยแผ่และบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม มี การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ และนำเทคโนโลยีด้านมีเดีย เพื่อเป็นสื่อการเผยแผ่ มีการประสานคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ไปบริการวิชาการแก่ชุมชน การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทั่วไป และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้สาธารณชนได้รับทราบ

    ๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มี การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในเพื่อส่งเสริมบุคลากรมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานสถาบันการศึกษาอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไป

    ๔. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเผยแผ่และบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม มีการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การให้การศึกษาอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ปลูกฝังศีลธรรมและวัฒนธรรมอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีเหตุผล มีความกตัญญูกตเวที และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ    

    ๕. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ต่างประเทศและประสานหน่วยงานภายในและต่างประเทศ มีการสนับสนุนและร่วมพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง เผยแพร่ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้นานาชาติได้รู้จัก

๓. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา (Philosophy)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย :

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

(Academic Excellence based on Buddhism)

ปรัชญา(Philosophy)กองบริการการศึกษา (Educational service Division)

การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะเติมปัญญาให้กับตัวเอง

ปณิธาน  (Aspiration) กองบริการการศึกษา (Educational service Division)

กองบริการการศึกษาจะร่วมมือสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์ (Vision Statements) กองบริการการศึกษา (Educational service Division)

กองบริการการศึกษาจะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ (Mission Statements) กองบริการการศึกษา (Educational service Division):

   ๑.สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านพระพุทธศาสนา

   ๒. การเผยแผ่และบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา จัดการเรียนการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนและประชาชนที่ผู้สนใจ

   ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา กิจกรรมหรือโครงการและผลงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

   ๔. บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ต่างประเทศ ประสานหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

๔. วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

    ๑. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านพระพุทธศาสนา

    ๒. เพื่อบริการและอำนวยการทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

    ๓. เพื่อเผยแผ่และบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา จัดการเรียนการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ

    ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา กิจกรรม โครงการและผลงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

    ๕. เพื่อบริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ต่างประเทศ ประสานหน่วยงานภายในและต่างประเทศ