วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักคำสอนทางศาสนาแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำความสงบสุขมาสู่สังคม

                2. เพื่อให้รู้หลักธรรมและนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

                3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำของสังคมได้

                4. เพื่อให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแพร่หลายและเป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้องของประชาชนโดยทั่วไป