วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision Statements)

                กองบริการการศึกษา จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ (Mission statements)

                1.การให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา

                2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัย

                3.การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ

                4. การบริการและผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน

                5. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป