วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision Statements)                 กองบริการการศึกษา จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด พันธกิจ (Mission statements)                 1.การให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา                 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัย                 3.การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ                 4. การบริการและผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน                 5. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

jetsada

June 16, 2563

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักคำสอนทางศาสนาแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำความสงบสุขมาสู่สังคม                 2. เพื่อให้รู้หลักธรรมและนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                 3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำของสังคมได้                 4. เพื่อให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแพร่หลายและเป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้องของประชาชนโดยทั่วไป

jetsada

June 16, 2563

ปรัชญา

ปรัชญามหาวิทยาลัย                 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา (Academic Excellence based on Buddhism) ปรัชญากองบริการการศึกษา                 บริการฉับไว ใส่ใจพัฒนา  ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล

jetsada

June 16, 2563

ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน กองบริการการศึกษา : กบศ.  Educational Service Division : ESD ๑. ประวัติความเป็นมาของกองบริการการศึกษา      กองบริการการศึกษาเป็นส่วนงานหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่ในการบังคับบัญชาของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ในขณะเวลานั้น กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๒๔๘ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ในปัจจุบัน กองบริการการศึกษา ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บ้านเลขที่ ๒๔๘ บ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา – […]

jetsada

June 16, 2563