Up

PDF

GE 3001 ภาษาไทย
GE 3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GE 3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
GE 3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา English for Study Skills
GE 1001 การต่อต้านการทุจริต
GE 1003 มนุษย์กับกฎหมาย
GE 1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง
GE 2001 มนุษย์กับการแสวงหาคาวมรู้
GE 2003 การวางแผนชีวิต
GE 4001 สถิติเพื่อการวิจัย
GE 4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
 
 
Powered by Phoca Download