หน้าแรก มมร
หน้าแรก
คณะผู้บริหารกองบริการการศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา
หน่วยงานในสังกัดกองบริการการศึกษา
ติดต่อเรา
หลักสูตร
เช็คเมล์บุคลากร
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ปรัชญา: การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะเติมปัญญาให้กับตนเอง ปณิธาน: กองบริการการศึกษาจะร่วมมือสนับสนุน มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนา
คณะศาสนา-ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓)
ภาควิชาปรัชญา  คณะศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
******************

๑.  ชื่อหลักสูตร
๑.๑  ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา
๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Philosophy

๒.  ชื่อปริญญา
๒.๑  ภาษาไทย
 ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ปรัชญา)
 ชื่อย่อ  : ศน.บ. (ปรัชญา)
๒.๒ ภาษาอังกฤษ
 ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Philosophy)
 ชื่อย่อ  : B.A. (Philosophy)

๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 ภาควิชาปรัชญา  คณะศาสนาและปรัชญา
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๔.  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
 หลังจากที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับการประกาศใช้  คณะศาสนาและปรัชญาได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาซึ่งได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙   เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์การจัดหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย  เป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางการศึกษาในอนาคต  อีกทั้งเพื่อความเป็นเลิศทาง วิชาการด้านปรัชญา  โดยให้มีกระบวนการสอนในเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  สมเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัย
๕.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๕.๑   เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้และความเข้าใจระบบปรัชญาต่างๆ อย่างถูกต้อง
๕.๒  เพื่อให้ผู้ศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และสร้างความก้าวหน้าแก่ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้อง
๕.๓   เพื่อให้ผู้ศึกษานำแนวของปรัชญาต่างๆ มาประยุกต์อธิบายคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม
๕.๔   เพื่อให้ผู้ศึกษาเป็นผู้มีใจกว้าง  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีวิจารณญาณ
๕.๕  เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา  ค้นคว้า  และการวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป

๖.  หลักสูตร
๖.๑  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า            ๑๓๑ หน่วยกิต
๖.๒ โครงสร้างหลักสูตร
๖.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต
(๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ๑๓ หน่วยกิต
(๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ๕ หน่วยกิต
(๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ๕ หน่วยกิต
(๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์     ๕ หน่วยกิต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๕)   กลุ่มสหศาสตร์       ๒ หน่วยกิต
๖.๒.๒  หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๕ หน่วยกิต
(๑)   กลุ่มวิชาศาสนา     ๓๐   หน่วยกิต
(๒)  กลุ่มวิชาเอกปรัชญา     ๕๐ หน่วยกิต
(๓)   กลุ่มวิชาโท      ๑๕ หน่วยกิต
๖.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต
๖.๓  รายวิชา
๖.๓.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต
(๑)   กลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร    ๑๓ หน่วยกิต
       วิชาบังคับ     ๙      หน่วยกิต              น  (บ-ป-ต)
 ๔๒๕๑๔๐๑   ภาษาไทย  ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
 ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   * ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค  หรือบาลีศึกษา  ๓  ประโยค 
   ไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
  วิชาเลือก    ๔    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๒ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๔ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
(๒)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ๕     หน่วยกิต
  วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
 ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
(๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        ๕     หน่วยกิต
  วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
 ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๑๓๑๒ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒ (๒-๐-๔)

(๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ๕ หน่วยกิต
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิชาบังคับ     ๓    หน่วยกิต
 ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖
  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
  ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ ๒ (๑-๒-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒ (๑-๒-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม ๓ (๓-๒-๖)
  วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน  ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
(๕)   กลุ่มสหศาสตร์        ๒   หน่วยกิต
   วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต ๒ (๑-๐-๔)
  ๖.๓.๒  หมวดวิชาเฉพาะ
(๑)   กลุ่มวิชาศาสนา        ๓๐   หน่วยกิต
 ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑  ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน ๒  ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน ๓  ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน ๔  ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
(๒)  กลุ่มวิชาเอกปรัชญา
   นักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญาที่เลือกเรียนวิชาปรัชญาเป็นวิชาเอก 
   ต้องเรียนรายวิชาปรัชญา  ๕๐  หน่วยกิต  ตามกำหนดดังนี้
  วิชาบังคับ     ๓๒     หน่วยกิต
 ๓๓๑๓๑๐๑ ปรัชญาอินเดีย ๑      ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๒ ปรัชญาอินเดีย ๒       ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๔๑๑๔ ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น       ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๓ ปรัชญากรีก ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๔๑๑๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง  ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๓๑๔๑๑๖ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖)  ๓๓๑๔๑๑๗ ปรัชญาอัตถิภาวนิยม ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์       ๓ (๓-๐-๖)    
 ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือก    ๑๘    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๓๓๑๔๑๑๙ อภิปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๔๑๒๐ ญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๗ สุนทรียศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๓๑๔๑๒๓ ปรัชญาอินเดีย ๓ ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๘ ปรัชญาประวัติศาสตร์   ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๓๑๓๑๑๐ ปรัชญาศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๓๑๓๑๑๒ ปรากฎการณ์วิทยา ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๓๑๓๑๐๖ ปรัชญาการศึกษา         ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๓๑๓๑๑๑ ปรัชญาสังคมและการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๔๑๑๘ ปรัชญาภาษา  ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๓๑๔๑๒๑ ปรัชญาเปรียบเทียบ    ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๔๑๒๒ ปัญหาปรัชญา ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๓๑๓๑๐๙ ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๑๓ จริยศาสตร์ศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๓๑๔๑๒๔ สัมมนาปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๒๑๔๒๓๘ พุทธตรรกวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๒๑๔๒๓๔ พุทธจริยศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๔๓๓๙ ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๑๓๓๑๐ ระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
 (๓)   กลุ่มวิชาโท
    ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต  ที่เปิด
   สอนในมหาวิทยาลัย  โดยต้องไม่ซ้ำกับวิชาเอกที่เรียนมาแล้ว
   กลุ่มวิชาโทปรัชญา
    นักศึกษาวิชาเอกอื่นที่เลือกปรัชญาเป็นวิชาโท  ให้เรียนกลุ่มวิชาโทปรัชญาไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ดังนี้
    วิชาบังคับ    ๑๒    หน่วยกิต
 ๓๓๑๓๑๐๑ ปรัชญาอินเดีย ๑      ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๓ ปรัชญากรีก ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๔๑๑๖ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์        ๓ (๓-๐-๖)    
  วิชาเลือก    ๓    หน่วยกิต  จากรายวิชาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน
 ๖.๓.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า           ๖     หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่

๖.๔   ความหมายของรหัสประจำวิชา
 เลขตัวที่  ๑       หมายถึง     คณะ
 เลขตัวที่  ๒      หมายถึง   ภาควิชา
 เลขตัวที่  ๓      หมายถึง   สาขาวิชา
 เลขตัวที่  ๔      หมายถึง   ชั้นปีที่เรียน
 เลขตัวที่  ๕      หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาวิชา
  - เลข  ๑    หมายถึง     ปรัชญา
  - เลข  ๒   หมายถึง     ศาสนา
  - เลข  ๓    หมายถึง     สังคม
  - เลข  ๔    หมายถึง   ภาษา
  - เลข  ๕    หมายถึง   วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
  - เลข  ๖    หมายถึง   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  - เลข  ๗    หมายถึง   ศิลปะ
  - เลข  ๘    หมายถึง   วรรณคดี
  - เลข  ๙    หมายถึง   ภูมิศาสตร์ - ประวัติศาสตร์  
 เลขตัวที่  ๖ - ๗  หมายถึง ลำดับวิชาอยู่ภายใต้อาณัติของเลขตัวที่  ๓
         หมายเหตุ   :     อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
         เช่น     น (บ-ป-ต)
        ๓ (๓-๐-๖)
          หมายถึง   -  ๓  หน่วยกิต
      -  บรรยาย  ๓  ชั่วโมง
      -  ไม่มีปฏิบัติ
      -  ศึกษาด้วยตนเอง  ๖  ชั่วโมง
๖.๕   แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษา
 ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑
 รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๑  ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                      รวม      ๑๕  หน่วยกิต
 ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒
 รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒ ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ * ๒ (๑-๒-๔)
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                      รวม      ๑๕  หน่วยกิต

  ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑
 รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓  ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ * ๒ (๑-๒-๔)
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    เลือก                  ๒  หน่วยกิต
                                                                                                       รวม      ๑๕  หน่วยกิต
  ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒
 รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔  ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม * ๓ (๓-๒-๖)
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือก ๒  หน่วยกิต
  กลุ่มสหศาสตร์    เลือก ๒  หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                      รวม      ๑๕  หน่วยกิต
          หมายเหตุ  :    รายวิชาที่มีเครื่องหมาย (*)  เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
 ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑
 รหัส                              ชื่อวิชา    น (บ-ป-ต)
 ๓๓๑๓๑๐๑ ปรัชญาอินเดีย ๑        ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๓ ปรัชญากรีก   ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์         ๓ (๓-๐-๖)    
  วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
 วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
  วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต                                                                                         รวม      ๑๙  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๒
 รหัส   ชื่อวิชา                 น  (บ-ป-ต)
 ๓๓๑๓๑๐๒ ปรัชญาอินเดีย ๒         ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๓๑๐๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่                              ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
 วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
  วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต                                                                                         รวม      ๑๖  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑
 รหัส   ชื่อวิชา                น  (บ-ป-ต)
 ๓๓๑๔๑๑๔ ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น       ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๔๑๑๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง  ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
 วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
  วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต                                                                                         รวม      ๑๘  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๒
 รหัส   ชื่อวิชา                 น  (บ-ป-ต)
 ๓๓๑๔๑๑๖ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย  ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน  ๓ (๓-๐-๖)
 ๓๓๑๔๑๑๗ ปรัชญาอัตถิภาวนิยม  ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือก ๖  หน่วยกิต
 วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต
                                                                                         รวม      ๑๘  หน่วยกิต
๖.๖   สังเขปรายวิชา
 ๖.๖.๑   สังเขปรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
     รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา   น (บ-ป-ต)
 ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย  ๓ (๓-๐-๖)
      Thai Language
  ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในปัจจุบัน  การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้
 ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑    ๓ (๓-๐-๖)
 Fundamental English 1
   คำศัพท์  และหลักการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อให้สามารถใช้ทักษะทั้ง ๔  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒   ๓ (๓-๐-๖)
 Fundamental English 2
  คำศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษา  และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อภาษาอังกฤษ
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒
 ๔๒๕๑๔๐๓    ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑  ๒ (๒-๐-๔)
 Fundamental Pali  1
    การอ่าน  การเขียน   และหลักไวยากรณ์บาลีขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถ
  แปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบกัตตุวาจก  และกัมมวาจก
 ๔๒๕๑๔๐๔    ภาษาบาลีพื้นฐาน  ๒  ๒ (๒-๐-๔)
 Fundamental Pali  2      
    การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบ  ภาววาจก  เหตุกัตตุวาจก  และเหตุกัมมวาจก  และเพื่อให้สามารถใฝ่  หาความรู้ด้วยตนเองจากคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
     พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๓
  ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑    ๒ (๒-๐-๔)
       Fundamental Sanskrit  1
  ศึกษาความเป็นมาของภาษาสันสกฤต ฝึกการใช้ตัวอักษรเทวนาครี โรมัน และไทยในการอ่านและเขียนสันสกฤต ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ  ทั้งปุลลิงค์  สตรีลิงค์  และนปุงสกลิงค์  บุรุษสรรพนาม  นิยมสรรพ  นาม   และปฤจฉาสรรพนาม  ธาตุหมวดที่ ๑, ๔, ๖ และ ๑๐  วรรตมานาวิภักติ  อนัทยตนภูต  ภวิษยัทวิภักติ  กริยานามธาตุ  ปัญจมีวิภักติ  สัปตมีวิภักติ  กรรมวาจก  ภาววาจก  เหตุกรรตุวาจก  การสนธิเบื้องต้น
  ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
  ๔๒๕๒๔๒๑ สันสกฤตพื้นฐาน ๒ ๒ (๒-๐-๔)
  Fundamental Sanskrit  2
   ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ การแจกวิภักตินามที่เค้าคำมี ๒ รูป  และ ๓ รูป  คุณนาม  การเปรียบเทียบในขั้นวิเศษและอติวิเศษ  การแจกรูปคำที่ลงปัจจัยที่พบมาก  นามศัพท์ที่ไม่แจกตามกฎ  สังขยาศัพท์  นิยมและอนิยมสรรพนาม  กริยาหมวดที่ ๒,  ๓,  ๕,  ๗,  ๘  และ ๙ 
  ศึกษาปโรกษาวิภักติ  แอริสต์ลิงฺ และลฤงฺ  สนธิโดยละเอียด  ทบทวนการแจกคำกริยาทั้งหมด  ศึกษาคำนามกฤต  และคำที่ลงปัจจัย  ตฺวา  ย   ตุมฺ  อนีย  และ ตวฺย 
  สมาสในภาษาสันสกฤต  ตัตปุรุษะ  กรรมธารยะ  ทวิคุ  ทวันทวะ   พหุวรีหิ อวยยีภาวะ ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๐
 ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   English Grammar 1
  คำนำหน้านาม (Articles)  นาม  สรรพนาม  คุณศัพท์  กริยา  กริยาวิเศษณ์  บุพบท  คำสันธาน  คำอุทาน  กาล  ความสอดคล้องของกาล  (Sequence of Tenses) กรรตุวาจกและกรรมวาจก (Active and Passive Voices)  ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยา (Agreement)  
 ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 English Grammar 2
  ชนิดของประโยค ประโยคเงื่อนไข (If-sentence)  Infinitive, Gerund, Participle คำพูดตรงและคำพูดอ้อม (Direct and indirect speech)  วิธีตอบคำถาม  วิธีอ่านตัวเลข  การจัดเรียงคำในประโยค (Word Order), มาลา (Moods)  เครื่องหมายวรรคตอน 
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
 ๔๒๕๒๔๒๒   การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 English Translation into Thai  1
  ศึกษาหลักการแปล  ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้าง  แบบ Simple Sentence, Compound Sentence และ Complex Sentence  เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่  ประสบการณ์และอาชีพ
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
 ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 English Translation into Thai  2

   ศึกษาหลักการแปล ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้างแบบเดียวกับรายวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทย ๑  แต่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธศาสนาคืออะไร  ประวัติย่อพระพุทธศาสนา  หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและประเภทของศาสนา  เป็นต้น
  พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๒
 ๔๒๕๒๔๒๔    ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๑ ๒ (๒-๐-๔)   Communicative English Skills 1
    ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น     การแนะนำ
  ตนเอง  การซื้อของ  การสั่งอาหาร  การสนทนาทางโทรศัพท์  และการสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นความชัดเจน ความคล่อง ความเหมาะสม  และความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา
  พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒   
 ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 Communicative English Skills  2
   ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นความสามารถในการรายงาน การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย รวมทั้งในการฟังเรื่องราว  และความเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆ จากสื่อภาษา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๔
 ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
  English for Specific Purposes
    คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๕
(๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
                       Man, Reasoning, Ethics and Aesthetics
   ธรรมชาติของมนุษย์ ด้านการคิด และการใช้เหตุผลต่อการดำรงชีวิตการแสวงหาครรลองที่ดีงามและถูกต้องในการใช้ชีวิต และการทำงาน สร้างเสริมให้เป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่รู้ความจริง  และคิดอย่างมีเหตุผล
 ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
 Introduction to Philosophy

   ความหมาย ขอบเขตและลักษณะของปรัชญา แนวคิดของลัทธิปรัชญาต่างๆ ที่สำคัญ   ทั้งปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก   รวมทั้งการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวความเป็นจริงของปัจเจกบุคคลและสังคม
  ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
 Psychology in Daily Life
   ความหมาย  และขอบข่ายของจิตวิทยา  ความต้องการพื้นฐานของบุคคล ในฐานะที่เป็นต้นตอแห่งพฤติกรรม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สามารถรับรู้ได้ด้วย  ตา  หู  จมูก  และการสัมผัส  ต่อสภาพทางอารมณ์และประสิทธิภาพในการทำงาน ความเครียดและวิธีลดความเครียด ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ และความคิดของบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการสื่อความหมายเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่น
 ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม ๒ (๒-๐-๔)
 Art Appreciation
   หลักสุนทรียศาสตร์ การสร้างสรรผลงานสำคัญทางทัศนศิลป์ หัตถ ศิลป์  และสถาปัตยกรรมของไทย  ภูมิภาคและนานาชาติ  ฝึกให้รู้จัก  เข้าใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งนำมาใช้ในชีวิตอย่างมีรสนิยม
 ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม ๒ (๒-๐-๔)  Music Appreciation
   ความสำคัญของดนตรีกับชีวิต หลักเบื้องต้นของการดนตรี และการประพันธ์เพลง  ลักษณะ ชนิด และประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลักและมารยาทในการฟังเพลงชนิดต่างๆ  ฝึกปฏิบัติดนตรี  และฟังเพลง เพื่อให้เก็บความงามและตระหนักในคุณค่า
 ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
   งานประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรองไทยที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางวรรณศิลป์และมีคุณค่าต่อชีวิต ฝึกอ่านในใจ และอ่านออกเสียง เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของลีลาประพันธ์ของไทย และมองเห็นความงามของภาษา


(๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
                       Society and Laws
   การกำเนิดและลักษณะของกฎหมาย ความจำเป็นของสังคมที่ต้องมีกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
 ๔๒๕๑๓๑๒  มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
 Man and Society
   ความรู้เบื้องต้นของธรรมชาติมนุษย์ ความรู้เบื้องต้นของสังคมว่าด้วยองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย  
 ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)
  Man and Economy
   ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอดีต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร หลักการสำคัญในด้านธุรกิจและการจัดการ  การตลาด  การเงิน  และการธนาคาร  การคลังของ      รัฐบาล การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดยเน้นให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และการปกครอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
 ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐ ๔)
  Man and Civilization
   เปรียบเทียบวิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ  รวมทั้งศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย
 ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองของไทย ๒ (๒-๐ ๔)
 Thai Politics and Government

   ความรู้เบื้องต้น และการพัฒนาการของการเมือง และการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
 ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก  ๒ (๒-๐-๔)
  Global lssues
  สถานการณ์โลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนปัญหา   ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสภาวการณ์โลกปัจจุบันและอนาคต
 ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย   ๒ (๒-๐-๔)
  Thai History
  ความเป็นมาของชนชาติไทย ปฐมอาณาจักรไทย อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา  ธนบุรี  รัตนโกสินทร์  เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกไทยและมรดกโลก  พระมหากษัตริย์องค์สำคัญ ๆ
(๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)
 Mathematical Statistics  
   ประวัติและขอบเขตของวิชาสถิติ  วิธีคำนวณทางสถิติ  การนำเสนอข้อมูลอย่างง่ายๆ  การนำวิธีการสถิติไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง  และการศึกษาวิธีการประเมินผล
 ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๑  ๒ (๑-๒-๔)
 Introduction to Computers  1
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
  สื่อสารข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดข้อความและโปรแกรมตารางคำนวณ
 ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒ (๑-๒-๔)
 Introduction to Computers  2
   วิธีการพัฒนาระบบงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นการใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต
 ๔๒๕๒๕๓๓  การใช้โปรแกรม ๓ (๓-๒-๖)
  Programming
   โครงสร้างของโปรแกรมเวอซวล เบสิค  และรูปแบบในการเขียนโปรแกรมคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมเวอซวล เบสิค  ชนิดของข้อมูล  โปรแกรม ย่อยฟังก์ชันและการประยุกต์
 ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
 Mathematics in Daily Life
   รูปแบบต่างๆ ของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน  การคิดดอกเบี้ยในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจการที่เป็นระบบสากล  และกิจการที่เป็นระบบสังคมของท้องถิ่นยอมรับการคำนวณภาษีในรูปแบบต่าง ๆ
 ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๒ (๒-๐-๔)
  Earth Science
    ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและระบบสุริยจักรวาล  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  กระบวนการเกิด  ทวีป  แม่น้ำ  มหาสมุทร  ทะเล  ภูมิอากาศของโลก  ปรากฏการณ์  ภัยธรรมชาติทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดจากผลของการพัฒนา
 ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)   Chemistry in Daily Life
   ชนิด   คุณภาพ   ประโยชน์และโทษของสารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  (ผงซักฟอก  แชมพู  สบู่  น้ำยาล้างจาน  เครื่องสำอาง  น้ำยาดับกลิ่น  พลาสติก
  โพลิเมอร์  สีผสมอาหาร  สีย้อม)  วิธีการเลือกใช้สารเคมีที่จำหน่ายในท้องตลาด
 ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
 Drugs and Daily Life
    ระบบยาของประเทศไทย ความเชื่อมโยงของระบบยากับสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาพปัญหาการใช้ยา และผลกระทบในระดับประเทศ  ชุมชน  และบุคคล  กฎหมายเกี่ยวกับยา  นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติด้านยา การจำแนกยาตามกฎหมาย มาตรฐานยา และเอกสารกำกับยา  อาการที่ไม่พึงประสงค์ของยา  ยากับนิติเวช  การใช้ยาในทางที่ผิด  และหลักการใช้ยา
 ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
 Physics in Daily Life
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์  อันตราย  ข้อควรระวัง  และหลักเกณฑ์ในการใช้และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  และพลังงานรูปแบบต่างๆ
 ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)
  Ethnobotany and Ethnozoology
   ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์ หลักเกณฑ์การจำแนกพืชและสัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืชและสัตว์ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ การอนุรักษ์  การเก็บรวบรวม  การขยายพันธ์  และการจัดทำฐานข้อมูลของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
 ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล ๒ (๒-๐-๔)
  Man and Biosphere
   การวัด และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในชีวมณฑลอันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งผลที่มนุษย์ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เปรียบเทียบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างระบบนิเวศของธรรมชาติ และการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจสังคม  วิเคราะห์แนวทางและองค์กรและกฎหมายภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับชีวมณฑล
 ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
          Man and Environment
   การแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ การทำความเข้าใจและเสนอแนะทางออก เพื่อจะนำไปสู่สังคมโลกที่ยั่งยืนด้วยแนวทางของการใช้สหสาขาแบบองค์รวม
 ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
  Nutrition
   ความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อชีวิตมนุษย์ อิทธิพลของสารอาหารและอาหารเสริมต่อสุขภาพอนามัย  การประเมินภาวะโภชนาการ  และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ในการปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
 ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
                 lnformation Technology for Further Study
   ความหมายความสำคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล  บริการและการใช้ Internet  การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบค้นสารสนเทศจาก CD–ROM ความหมาย  และความสำคัญของการค้นคว้าการเขียนการรายงานผลการค้นคว้า
(๕)  กลุ่มสหศาสตร์
 ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
 Eco – Tourism
   ความสำคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของไทย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บทบาทรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
 ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต ๒ (๑-๐-๔)
 Physical Education and Quality of Life Improvement
   ความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ ในด้านสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย สุขภาพอนามัย สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการกีฬา การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตและสังคม เพื่อดำรงอยู่และดำเนินชีวิตที่ดี และการเล่นกีฬา ๑ ประเภท ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความเหมาะสม และความพร้อมของทุกฝ่าย
 ๖.๖.๒  สังเขปรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
(๑)   กลุ่มวิชาศาสนา
     รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
  Vinayapitaka 1
 ศึกษาประวัติ หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะพิเศษ วิธีบัญญัติพระวินัย  บทบัญญัติ   การปฏิบัติ   การตีความ  และวิธีตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย  จากคัมภีร์มหาวิภังค์  ภิกขุนีวิภังค์  และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฏก  (เล่ม ๑ - ๕)
 ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 Vinayapitaka  2
  ศึกษาแนวเดียวกับหลักการในรายวิชา ๓๒๑๑๒๐๑ จากคัมภีร์จุลวัคค์และคัมภีร์ปริวารในพระวินัยปิฎก (เล่ม ๖-๘) ศึกษาเชิงนิติปรัชญา ปรัชญาการปกครอง นิเวศนปรัชญา ปรัชญาการศึกษา โดยเน้นระเบียบมรรยาท หลักการบริหาร  หลักการวินิจฉัยอธิกรณ์  และวิธีการตัดสินอธิกรณ์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม
  ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka 1
  ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตรวิเคราะห์หลักธรรม  แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตรนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๐-๒๔) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน 
 ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka 2
  ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร วิเคราะห์หลักธรรม   แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๑๕–๑๙) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน
  ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๓ ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka 3
  ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร รวมถึงศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม ปรัชญาวัฒนธรรม เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน จากคัมภีร์ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๙–๑๔) 
 ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๔ ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka  4
  ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในพระสูตรบางสูตร เน้นหลักคำสอนเรื่องนรก สวรรค์    การเวียนตายเกิดในสังสารวัฏ    รวมถึงแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม    และปรัชญาวัฒนธรรม  จากคัมภีร์ขุททกนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๕-๓๓)
  ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑  ๒ (๒-๐-๔)
 Abhidhammapitaka 1
    ศึกษาประวัติ   และสาระสำคัญของพระอภิธรรม   จากคัมภีร์ธรรมสังคณี 
   วิภังค์  ธาตุกถา  บุคคลบัญญัติ  และกถาวัตถุในพระอภิธรรมปิฎก (เล่ม ๓๔ - ๓๗) และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

  ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 Abhidhammapitaka  2
ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ยมกและปัฎฐานในพระอภิธรรมปิฎก  (เล่ม ๓๘–๔๕)  และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
 ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑ ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice 1
  ฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐาน ตามหลักอานาปานสติ (เฉพาะ ๔ ขั้นแรก) ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
 ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒ ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice  2
  ศึกษาความหมาย  และหลักการปฏิบัติธุดงค์ ๑๓  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค   และฝึกปฏิบัติกายคตาสติตามแนวกายคตาสติสูตร  ในมัชฌิมนิกาย        อุปริปัณณาสก์
 ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓ ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice 3
 ศึกษาและปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร  ในทีฆนิกาย  มหาวัคค์
  ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔ ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice 4
  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เน้นการเจริญอานาปานสติในขั้นวิปัสสนา  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
  ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
 History of Buddhism
   ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด ระบบความเชื่อทางศาสนาในอินเดียก่อนพุทธกาล  การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา บทบาทพระธรรมทูต การจัดการศึกษา ความสัมพันธ์กับรัฐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ   มูลเหตุการแยกเป็นนิกายต่างๆ  และมูลเหตุความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
  ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
 Mahayana Buddhism    
  ศึกษาเหตุการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน มูลเหตุสังคายนา  การเกิดขึ้นของมหายาน  ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน  บุคคลและหลักธรรมสำคัญของมหายาน   และสถานภาพของมหายานในปัจจุบัน
  ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔)   Dhamma in English
   ฝึกพูด เขียนบทความธรรมะ อธิบายธรรมะ อภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ   และย่อความจากบทความธรรมะที่กำหนดให้
 ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
 Principle of Propagation and Rhetoric
  ศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและหลักการสมัยใหม่   และฝึกพูดตามหลักวิชาวาทศิลป์
 ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ  ๒ (๒-๐-๔)
 Comparative Religions
  ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง  หลักธรรมขั้นมูลฐาน หลักธรรมชั้นสูง หลักการบริหาร  พิธีกรรม  นิกาย  และจุดมุ่งหมายของศาสนาฮินดู  ยูดาย  คริสต์      อิสลาม  และพระพุทธศาสนา
(๒)  กลุ่มวิชาเอกปรัชญา
 ๓๓๑๓๑๐๑  ปรัชญาอินเดีย ๑ ๓ (๓-๐-๖)
   Indian  Philosophy 1
  ศึกษาลักษณะ พื้นฐาน ความหมาย ขอบเขต และวิธีการของปรัชญาอินเดีย  ปรัชญาพระเวท   อุปนิษัท  จารวาก   เชน  และพุทธปรัชญา
 ๓๓๑๓๑๐๒ ปรัชญาอินเดีย ๒ ๓ (๓-๐-๖)
   Indian  Philosophy 2
   ศึกษาปรัชญานยายะ  ไวเศษิกะ  สางขยะ  โยคะ  มีมามสา  และเวทานตะ
 ๓๓๑๔๑๑๔ ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น ๓ (๓-๐-๖)
   Chinese and Japanese Philosophy
   ศึกษาปรัชญาขงจื๊อ เหลาจื๊อ  ม่อจื๊อ จวงจื๊อ  เม่งจื๊อ  ซุ่นจื๊อ ปรัชญาจีนปัจจุบัน  ปรัชญาลัทธิชินโต   ลัทธิบูชิโด   และพุทธศาสนานิกายเซ็น
 ๓๓๑๓๑๐๓ ปรัชญากรีก  ๓ (๓-๐-๖)
   Greek  Philosophy
   ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก ตั้งแต่ปรัชญาธาเลส กลุ่มโซฟิสต์  โสคราตีส   เพลโต   อริสโตเติล   และปรัชญากรีกยุคหลังอริสโตเติล
 ๓๓๑๔๑๑๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง  ๒ (๒-๐-๔)
   Medieval Philosophy
   ศึกษากำเนิดของปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาปิตาจารย์และปรัชญาอัสมาจารย์  และอิทธิพลของปรัชญาคริสต์ต่อสังคมยุโรปสมัยกลาง
 ๓๓๑๔๑๑๖ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
   Contemporary Philosophy
   ศึกษาวิธีการของปรัชญาอัชฌัตติกญาณนิยม ปฏิบัตินิยม ปฏิฐานนิยม ประโยชน์นิยม  สัจนิยมใหม่  และปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพของมนุษย์ในอัตถิภาวนิยม
 ๓๓๑๓๑๐๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖)
   Modern Philosophy
   ศึกษาแนวความคิดปรัชญาสมัยใหม่ เน้นปรัชญาของเดส์คาร์ตส์ ไลบ์นิซ เบคอน   ฮูม   ล็อค   เบิร์กเลย์   นิทเช  โชเปนเฮาเออร์   เฮเกล   คานท์   และมาร์กซ์
 ๓๓๑๔๑๑๗ ปรัชญาอัตถิภาวนิยม ๓ (๓-๐-๖)
   Existentialism
   ศึกษาประวัติและทฤษฎีของปรัชญาอัตถิภาวนิยม  ตามแนวความคิดของกีร์เกกอร์ด  จัสเปอร์ส  ไฮแดกเกอร์  ซาร์ตร์  และกามูส์
 ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   Ethics
   ศึกษาความหมาย ขอบเขต และปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ทฤษฎี จริยศาสตร์ของนักปรัชญาคนสำคัญ  หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม  สิทธิและหน้าที่ของบุคคล
 ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
   Theravada  Philosophy
   ศึกษาหลักธรรมเรื่องโลก  มนุษย์   กรรม   สังสารวัฏ  ไตรลักษณ์  และนิพพาน
 ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
   Mahayana  Philosophy
   ศึกษาประวัติพุทธศาสนามหายาน   ทรรศนะเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์   ทรรศนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  ปรัชญาของนิกายมาธยามิก  นิกายโยคาจาร  นิกายสุขาวดี  นิกายเซ็น   และนิกายวัชรยาน
 ๓๓๑๔๑๑๙ อภิปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
   Metaphysics
  ศึกษาความหมาย     ขอบเขต     ปัญหาของอภิปรัชญา     ทฤษฎีทางอภิปรัชญา
ของเพลโต  อริสโตเติล  คานท์  สปิโนซา  ออกัสติน  และแนวความคิดทางอภิปรัชญาของอุปนิษัท  เวทานตะ   และเชน
 ๓๓๑๔๑๒๐ ญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
   Epistemology
   ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับบ่อเกิดและขอบเขตของความรู้   ประเภทของความรู้   วิธี
   การแสวงหาความรู้  หลักเกณฑ์การตัดสินความเป็นจริงเกี่ยวกับความรู้ของสำนักปรัชญาที่สำคัญ โดยเฉพาะสำนักประสบการณ์นิยม  เหตุผลนิยม  และปรากฏ   การณ์นิยม 
 ๓๓๑๓๑๐๗ สุนทรียศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
   Aesthetics
   ศึกษาความหมาย    ปัญหา   วิธีการของสุนทรียศาสตร์     ทฤษฎีความงามและศิลปะของนักปรัชญาคนสำคัญ      ความสัมพันธ์ระหว่างความงามกับศิลปะและความ
   จริง   และสุนทรียศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
 ๓๓๑๔๑๒๓  ปรัชญาอินเดีย ๓ ๓ (๓-๐-๖)
   Indian  Philosophy 3
   ศึกษาปรัชญาของรามกฤษณะ  วิเวกานันทะ  รพินทรนาถ ฐากูร  โอโรพินโท  มหาตมาคานธี   ภัฏฏาจารย์   ราธกฤษณัน   และมูฮัมหมัด อิกบาล
 ๓๓๑๓๑๐๘  ปรัชญาประวัติศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
   Philosophy of History
   ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิชาปรัชญาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและแนวคิดของนักปรัชญาประวัติศาสตร์คนสำคัญ เช่น  รุสโซ   เฮเกล   มาร์กซ์
 ๓๓๑๓๑๑๐ ปรัชญาศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)
   Philosophy of Religion
  ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญาศาสนา ความแตกต่างระหว่างศาสนา  ปรัชญา  และวิทยาศาสตร์  ปรัชญาเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เหตุผลและศรัทธาในศาสนาตามแนวคิดของเทวนิยมกับอเทวนิยม
 ๓๓๑๓๑๑๒ ปรากฏการณ์วิทยา ๒ (๒-๐-๔)
   Phenomenology
   ศึกษาทฤษฎีและวิธีการทางปรากฏการณ์วิทยา ปรากฏการณ์ของโลก   สสาร   จิต   ข้อเท็จจริง    และแนวคิดทางปรากฏการณ์วิทยาของนักปรัชญาคนสำคัญ
 ๓๓๑๓๑๐๖ ปรัชญาการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
   Philosophy of Education
  ศึกษาจุดมุ่งหมายของปรัชญาการศึกษา    หลักการเรียนรู้    วิธีการสอนการทดสอบ   การประเมินผล   การบริหารการศึกษา   การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ และแนวความคิดของนักปรัชญาการศึกษาคนสำคัญ
 ๓๓๑๓๑๑๑ ปรัชญาสังคมและการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
   Social and Political Philosophy
   ศึกษามโนทัศน์ทางปรัชญาสังคมและการเมืองเกี่ยวกับ รัฐ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค  และความยุติธรรม  วิเคราะห์สังคมและการเมืองไทยเชิงปรัชญา  และหลักการปกครองตามแนวพุทธศาสตร์
 ๓๓๑๔๑๑๘  ปรัชญาภาษา ๒ (๒-๐-๔)
   Philosophy of Language
   ศึกษาวิวัฒนาการของปรัชญาภาษา ความสำคัญของภาษา  ปรัชญาภาษากับญาณวิทยา ภาษาในฐานะทำหน้าที่อธิบายความจริง และทฤษฎีทางปรัชญาภาษาของนักปรัชญาคนสำคัญ
 ๓๓๑๔๑๒๑  ปรัชญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
   Comparative Philosophy
   ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกกับตะวันออก  แนวความคิดทางปรัชญาสำนักต่างๆ เรื่องโลก  สสาร  ชีวิต  วิญญาณ  พระเจ้า  ความหลุดพ้น  และในด้าน     จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์
 ๓๓๑๔๑๒๒ ปัญหาปรัชญา ๒ (๒-๐-๔)
   Problems of  Philosophy
   ศึกษาปัญหาปรัชญาด้านอภิปรัชญา  จริยศาสตร์  ญาณวิทยา  สุนทรียศาสตร์  และปัญหาอื่นๆ
 ๓๓๑๓๑๐๙  ตรรกวิทยาลัญลักขณ์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
   Introduction to Symbolic Logic
   ศึกษาความหมายของตรรกวิทยาสัญลักขณ์กับตรรกวิทยาทั่วไป  ข้อความเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน  ความสมเหตุสมผล  ตารางความจริง  กฎพื้นฐานทางตรรกวิทยา    เทอมทางตรรกวิทยา    การพิสูจน์ และการทดสอบความสมเหตุสมผล
 ๓๓๑๓๑๑๓ จริยศาสตร์ศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
  Religious  Ethics
   ศึกษาลักษณะ   ขอบเขต   เนื้อหา  วิธีการ  และอิทธิพลของจริยศาสตร์ในศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
 ๓๓๑๔๑๒๔ สัมมนาปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
   Seminar on Philosophy
   สัมมนาความคิดทางปรัชญาและวิธีการหาเหตุผลทางปรัชญา ตามที่ผู้สอนกำหนด 
 ๓๒๑๔๒๓๘ พุทธตรรกวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
   Buddhist  Logic
   ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  และวิธีการของพุทธตรรกวิทยา  เรื่องประเภทของความจริง  การตัดสินความจริง  ขณิกวาท  กฎแห่งเหตุผล  ปรมัตถสัจจะ  และความจริงที่เกี่ยวกับโลกภายนอก
 ๓๒๑๔๒๓๔  พุทธจริยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
   Buddhist  Ethics
   ศึกษาความหมายของศีลธรรม จริยธรรม จริยศึกษา และจริยศาสตร์   พิจารณาเกณฑ์การตัดสินความดี  และอุดมคติของชีวิตในพุทธศาสนา
 ๓๒๑๔๓๓๙ ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
   Buddhism and State 
   ศึกษาบทบาท ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อรัฐจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา   และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการปกครองของไทย
 ๔๒๑๓๓๑๐  ระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
   Research Methodology
   ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย   การสุ่มตัวอย่าง    การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
   ข้อมูล   การตีความหมายข้อมูล   การสรุปผลของงานวิจัย   การนำเสนอผลงานวิจัย และการนำวิธีวิจัยมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางพุทธศาสนา
 (๓)   กลุ่มวิชาโท
 ๓๓๑๓๑๐๑  ปรัชญาอินเดีย ๑ ๓ (๓-๐-๖)
   Indian  Philosophy 1
  ศึกษาลักษณะ พื้นฐาน ความหมาย ขอบเขต และวิธีการของปรัชญาอินเดีย  ปรัชญาพระเวท   อุปนิษัท  จารวาก   เชน  และพุทธปรัชญา
 ๓๓๑๓๑๐๓ ปรัชญากรีก  ๓ (๓-๐-๖)
   Greek  Philosophy
   ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก ตั้งแต่ปรัชญาธาเลส กลุ่มโซฟิสต์  โสคราตีส   เพลโต   อริสโตเติล   และปรัชญากรีกยุคหลังอริสโตเติล
 ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   Ethics
   ศึกษาความหมาย ขอบเขต และปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ทฤษฎี จริยศาสตร์ของนักปรัชญาคนสำคัญ  หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม  สิทธิและหน้าที่ของบุคคล
 ๓๓๑๔๑๑๖ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
   Contemporary Philosophy
   ศึกษาวิธีการของปรัชญาอัชฌัตติกญาณนิยม ปฏิบัตินิยม ปฏิฐานนิยม ประโยชน์นิยม  สัจนิยมใหม่  และปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพของมนุษย์ในอัตถิภาวนิยม


………………………


กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
248 ม.1 บ้านวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1100,1101,1102 โทรสาร 0-2444-6000 ต่อ 1103
 
2756576 Visitors
ฝ่ายบริหาร
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน